Biuro Rachunkowe Audytor Marek Piątek
Kancelaria Biegłego Rewidenta
O Nas

Biuro Rachunkowe AUDYTOR prowadzi działalność w oparciu o wpis osoby fizycznej do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 4 kwietnia 1995 r., jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 456.

 Zakresem działalności Biura Rachunkowego Audytor są następujące usługi:

- badanie i przeglądy sprawozdań finansowych,
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
- ekspertyzy ekonomiczno - finansowe,
- doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
- prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
- działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

 
W szczególności Biuro Rachunkowe AUDYTOR zajmuje się prowadzeniem kompleksowej obsługi w zakresie rachunkowości oraz prowadzi nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji księgowej spółek kapitałowych, w tym z kapitałem zagranicznym oraz firm jednoosobowych w następującym zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT

 • prowadzenie spraw kadrowych-umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia

 • sporządzanie list płac, umów zleceń, umów o dzieło i prowadzenie ewidencji płacowej

 • sporządzanie deklaracji i ich przekaz elektroniczny do ZUS

 • roczne rozliczenia podatku dochodowego pracowników oraz firm,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym jednostkowych i skonsolidowanych

 • sporządzanie sprawozdawczości GUS finansowej, kadrowej i płacowej i pozostałej

 • bieżące konsultacje w różnym zakresie działalności gospodarczej

 • opracowywanie dokumentacji zasad rachunkowości

 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Biuro Rachunkowe AUDYTOR zapewnia pełną obsługę w zakresie obowiązujących rozliczeń miesięcznych i rocznych przedsiębiorstwa. W ramach obsługi przygotowywany jest zakładowy plan kont, prowadzona jest ewidencja księgowa, sporządzana sprawozdawczość podatkowa do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Rejestrowego i Urzędu Statystycznego. Sporządzamy wszelkie obowiązujące rozliczenia podatkowe osób prawnych i osób fizycznych, podatku od towarów i usług VAT-7, dostarczamy wymienione dokumenty do uprawnionych odbiorców. Współpraca prowadzona jest w ścisłym kontakcie i w porozumieniu z przedsiębiorstwem. Po zakończonym okresie obrachunkowym sporządzany jest kompletny zestaw obowiązujących dokumentów wynikających z ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych.

Biuro Rachunkowe AUDYTOR zajmuje się opracowywaniem analiz ekonomiczno - finansowych na potrzeby Zarządów i Właścicieli Spółek oraz w miarę występujących potrzeb doradztwem w zakresie prowadzonej działalności.
Biuro Rachunkowe
AUDYTOR jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Aktualnie Biuro Rachunkowe AUDYTOR zatrudnia na stałe 4 pracowników, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i predyspozycje osobiste.
Biuro Rachunkowe AUDYTOR realizuje także zlecenia w pozostałym zakresie określonym ustawowo dla biegłych rewidentów.

 
Zapraszam do współpracy.

 
Marek Piątek


 
O NasKontakt